Obchodné podmienky


Nákup tovaru

 1. Ponuka
  V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek dealera. V odôvodnených prípadoch je distribútor oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený dealerom.
 2. Objednávka
  1. Objednávka
   Jedným z postupov definovaných vyššie dealer objedná tovar u distribútora. Príjem objednávok prebieha po celú pracovnú dobu distribútora.
   V prípade, že objednávka nepresiahne svojou veľkosťou (finančný objem objednávky bez DPH) minimálnu hranicu pre bezplatné spracovanie (300 €) dealerovi bude účtovaná čiastka 7 € ako prirážka za podlimitný objem objednávky.
  2. Zrušenie objednávky
   V prípade, že dealer je nútený zrušiť objednávku u distribútora, musí tak učiniť písomne, a to e-mailom, faxom alebo poštou. Distribútor si vyhradzuje právo na penále vo výške 10% z objemu objednávky ak zrušenie nastane neskoršie ako 1 deň po objednaní.
  3. Pozastavenie odberov (hold)
   Dodávky tovaru pre dealera môžu byť distribútorom pozastavené (tzv. hold) a to v nasledujúcich prípadoch:
   • Kredit hold - prípad, keď dealer nemá voľný kredit pre ďalšie odbery tovaru. Dealer nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok. Tovar, ktorý je momentálne na sklade je rezervovaný podľa objednávok pre dealera po dobu 4 pracovných dní. Ak sa tento stav nevyrieši do termínu 4 dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho záujemcu.
    Možnosti riešenia:
    - Úhrada starších faktúr pred termínom splatnosti
   • Payment hold - prípad, keď dealer má minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach. Nie je umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti.


Platobný styk

 1. Úhrada tovaru
  1. Platba vopred
   Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa dealerov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre dealera. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom.
  2. Platba v hotovosti
   Dealer môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla firmy pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.
  3. Platba po dodávke tovaru
   V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.
 2. Úhrada dobropisu
  V prípade, že dealer má vystavený dobropis od distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá dealer neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.


Záručné podmienky

a) SCANLOCK INTERNATIONAL spol. s r.o. (ďalej len predávajúci)  poskytuje na systém kamerového monitorovania ako celok a na  jednotlivé elektronické zariadenia 24-mesačnú záruku za podmienok  uvedených nižšie. Záručná doba začne plynúť odo dňa uvedenia  systému do prevádzky. Všetky tieto údaje (dátum, zoznam  jednotlivých zariadení systému) musia byť uvedené v odovzdávacom protokole.

b) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol systém alebo  jednotlivé zariadenia mimo prevádzky z dôvodu záručnej opravy.

c) Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná, ak ide o chyby, ktoré boli spôsobené kupujúcim, inou osobou (preprava,  porucha v elektrickej sieti alebo inštalácii), živelnou  pohromou, pri nesprávnom, nedbalom alebo neodbornom zaobchádzaní s výrobkom, pri nedovolenej manipulácii s odovzdávacím protokolom a pri vykonávaní zásahov nepovolanými osobami.

d) Záručná i pozáručná oprava začne plynúť až po vyplnení reklamačného formulára (RMA), ktorý nájdete na www.scanlock.sk  Po vyplenení povinných položiek formulára obdržíte e-mailom RMA číslo Vašej reklamácie. Pod týmto číslom bude Vaša reklamácia evidovaná v našom systéme.

e) Na každú záručnú a pozáručnú opravu sa vzťahuje záručná doba vo výške 6 mesiacov.

f) Kupujúci má právo uplatniť nároky plynúce zo záruky najneskoršie v posledný deň záručnej doby.

g) Všetky náklady súvisiace s odstránením poruchy, na ktoré sa  záruka nevzťahuje, znáša kupujúci.

h) Záruka sa nevzťahuje na prípadné škody alebo ušlý zisk v dôsledku poruchového stavu systému alebo jednotlivých zariadení.

i) Ak by vznikol spor ohľadom určenia pôvodu alebo charakteru  poruchy, vyžiada sa rozhodnutie príslušného štátneho dozorného  orgánu. S týmto postupom súvisiace náklady musí uhradiť  kupujúci v plnej výške, ak sa potvrdí neoprávnenosť nárokov na  záručnú opravu.

j) O každej poruche počas záručnej doby a o jej odstránení treba  viesť záznam v prevádzkovej knihe systému alebo zariadenia.


Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom odoslania RMA reklamačného formuláru na internetovej stránke http://www.scanlock.sk/ (sekcia Reklamačné RMA číslo). Po vyplnení formulára zákazníkom sa dané údaje odošlú na servisné stredisko spoločnosti Scanlock International, s.r.o., pričom sa následne na zadanú adresu zákazníka zašle RMA číslo, pod ktorým bude u nás reklamovaný tovar evidovaný.

Spoločnosť Scanlock International s.r.o. nie je zodpovedná za problémy spôsobené pozastavením dodávok dealerovi.
Spoločnosť Scanlock International s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia, v závislosti od určovania cien výrobcov na celom svete.


Compare