O spoločnosti

Spoločnosť SCANLOCK International, s.r.o., Galanta bola založená v roku 1993, ako špecializovaný dodávateľ zariadení priemyselnej televízie. Počas doterajšej existencie sa na Slovenskom trhu vyprofilovala medzi popredných autorizovaných a výhradných zástupcov vybraných európskych a svetových výrobcov z oblasti priemyselnej televízie. Ďalej na základe požiadaviek domáceho trhu rozšírila naša spoločnosť obchodné aktivity aj do oblasti elektronických zabezpečovacích systémov medzi ktoré neodmysliteľne patrí poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizácia.

V súčasnosti na Slovenskom trhu zastupuje naša spoločnosť celkom 10 výrobných značiek. Sídlo spoločnosti je v Galante, v Bratislave a v Košiciach máme obchodné zastúpenie. Na všetkých miestach sú zriadené predajné sklady, obchodno-technické oddelenie a servisné stredisko. Dodávky zariadení, vrátane všetkých služieb s dodávkou spojených zabezpečujú naši regionálny obchodní partneri. Odbornú prípravu pre pracovníkov obchodných partnerov zabezpečujeme buď individuálne, alebo organizovane v rámci ročných plánovaných školení.

Na podporu predaja zabezpečujeme ročne množstvo obchodno-marketingových akcií zameraných na prezentáciu výrobkov pre našich obchodných partnerov, ale i pre našich potencionálnych zákazníkov, čiže konečných užívateľov. Všetky nami ponúkané výrobky sú certifikované v zmysle legislatívnych požiadaviek platných na území Slovenskej republiky a mnohé z nich vlastnia certifikát NBÚ SR.

hqoffice.jpgNaše služby

Spoločnosť SCANLOCK International, s.r.o., Galanta Vám v oblasti systémov priemyselnej televízie, zabezpečovacích a požiarnych systémov ponúka komplexné obchodno-technické služby. Tieto služby sú zamerané na prípravu a zabezpečenie realizácie každej požiadavky zákazníka. Medzi tieto služby patria:


1. Poradenská činnosť

Naši pracovníci Vám na základe Vašej predstavy pomôžu navrhnúť základnú štruktúru Vami požadovaného bezpečnostného systému, ktorú ďalej podľa Vašich požiadaviek vyšpecifikujú do ponuky, ktorá obsahuje zoznam zariadení a inštalačného materiálu s nákupnými cenami, špecifikáciu a ceny potrebných prác, prípadne iné požiadavky (napr. legislatívne), ktoré v súvislosti so zvoleným zriadením musíte v zmysle platných noriem, zákonov a vládnych nariadení dodržať.
Medzi poradenské služby zahrňujeme aj poskytovanie obchodných a technických informácií súvisiacich s projektovaním, realizáciou a servisom predmetných zákaziek. Poradenskú činnosť poskytujeme akoukoľvek Vami zvolenou formou - osobne, telefonicky, alebo písomne (poštou, email-om, sms-kou).


2. Školenia a odborná príprava fyzických osôb

Pre ľahké zvládnutie projektovania, inštalácií, servisu a vykonávania pravidelných kontrol, prípadne užívateľskej obsluhy zvoleného bezpečnostného systému je nevyhnutné absolvovať školenie príslušného rozsahu.
Školenia vykonávame individuálne na základe požiadaviek zákazníka, alebo organizovane pre väčšie množstvo účastníkov. Školenia sú organizované vždy vecne na daný typ zariadenia a druh súvisiacej pracovnej činnosti. Bližšie informácie týkajúce sa školení sú uvedené v samostatnej časti , prístupnej z uvodnej WEB stránky.


3. Realizácia zákaziek

Naša spoločnosť nevykonáva realizáciu zákaziek vlastnými pracovníkmi ale výhradne prostredníctvom našich partnerov, ktorý uvedenú činnosť vykonávajú. V prípade požiadavky na zabezpečenie realizácie zákazky naši pracovníci Vám poskytnú databázu firiem, ktorých pracovníci u nás absolvovali odborné školenia. Každý zákazník má takto možnosť vybrať si na základe svojich požiadaviek vhodného dodávateľa. Každý vybraný dodávateľ po skončení realizácie spravidla zabezpečuje servis nainštalovaných zariadení, min. po dobu záručnej lehoty.


4. Servis, údržba a kontrola zariadení

Pre zabezpečenie správnej činnosti všetkých nainštalovaných zariadení, musí byť vykonávaný pravidelný servis a kontroly podľa pokynov výrobcu. Iba takto je možné dodržať záručné a pozáručné podmienky a vzhľadom na skutočnosť, že ide o bezpečnostné systémy aj o zabezpečenie nepretržitej ochrany majetku. 
Rozsah a počet potrebných servisných a kontrolných úkonov sa stanovuje pre každý typ systému a príslušného zariadenia samostatne. Vo väčšine prípadov sa uvedené práce, ich rozsah a ceny špecifikujú pre každú jednotlivú dodávku už v cenovej ponuke. Takto má zákazník okamžitý prehľad nielen o realizačných nákladoch, ale i o nákladoch súvisiacich so zabezpečením trvalej prevádzky bezpečnostného systému. Tieto činnosti vykonávajú spravidla firmy, ktoré inštaláciu bezpečnostných systémov vykonali, alebo aj iné firmy ktoré si vybral zákazník. Väčšina servisných a kontrolných prác je spoplatnená, preto sa vopred na ne informujte u Vášho dodávateľa.


5. Záručná lehota

V zmysle platných legislatívnych nariadení a záručných podmienok je štandardná záručná doba na každý zakúpený komponent bezpečnostného systému 24 mesiacov. Záručné podmienky sú dodávané spolu so zakúpeným tovarom. Záručná doba môže byť na základe vzájomnej dohody a osobitných podmienok aj vyššia. Vyššia záručná doba ale nemôže byť uplatnená na výrobkoch, ktoré podliehajú trvalému prevádzkovému opotrebovaniu (ide hlavne o mechanické časti a súčiastky), pri ktorých je výrobcom taxatívne stanovená životnosť. 


Compare